Opšti uslovi

Uslovi korišćenja web sajta


Web sajt www.madweb.rs je Sajt u vlasništvu Madnet d.o.o.

Korišćenjem web sajta www.madweb.rs ili drugih servisa koji su dostupni na ovoj prezentaciji pristajete na uslove i pravila (u daljem tekstu: Uslovi korišćenja) koji su navedeni u daljem tekstu.

Nije dozvoljeno preuzimanje sadržaja, njihovo preoblikovanje i objavljivanje na drugim sajtovima, ili "preslikavanje" (mirror) početne strane Sajta, niti bilo koje druge strane Sajta na nekom drugom sajtu. Nepoštovanje ovog pravila povlači krivičnu i materijalnu odgovornost.

Korisnik Sajta koji želi da naruči izradu web sajta učiniće to putem servisa Besplatna procena. Lice koje izvrši porudžbinu u daljem tekstu će se tretirati kao Naručilac sajta ili kraće Naručilac.

Madnet d.o.o. zadžava pravo da odbije izradu prezentacije poručene od strane Naručioca, bez naknadnog informisanja Naručioca.
Madnet d.o.o. zadžava pravo da dodatno naplati usluge izrade web sajta u odnosu na aktuelan cenovnik. Madnet d.o.o. je dužan da o tome izvesti Naručioca pre ugovaranja izrade web sajta.

Izrada web prezentacije je regulisana posebnim Ugovorom o izradi web prezentacije koji se nakon naručivanja web prezentacije od strane Naručioca šalje na verifikaciju. Madnet d.o.o. se ne bavi prodajom zasebnih Tema ili Modula, koji nisu u okviru prezentacije koja se isporučuje Naručiocu.

Promene uslova korišćenja

Madnet d.o.o. zadržava pravo da uslove korišćenja menja s vremena na vreme, bez najave. Vaša je obaveza da posetite ovu stranicu, kako biste bili upoznati sa eventualnim promenama. Madnet d.o.o. može da promeni ili ukine servise na Prezentaciji s vremena na vreme, iz bilo kog razloga, i bez najave, bez odgovornosti prema vama ili bilo kom trećem licu.

Poricanje garancija

Madnet d.o.o. ne daje nikakve garancije, niti je odgovoran za tačnost, sadržinu, kompletnost, zakonitost, pouzdanost, operativnost ili dostupnost informacija ili sadržaja prikazanih na Prezentaciji, osim onih koje se odnose na usluge Madnet d.o.o. i za koje odgovara u skladu sa Opštim uslovima za dostupnost i pružanje tih usluga, a u skladu sa zakonskom regulativom koja raguliše tu oblast.

Madnet d.o.o nije odgovorn za brisanje, neuspešno skladištenje, pogrešno dostavljanje ili neblagovremeno dostavljanje bilo kakvih informacija ili sadržaja. Madnet d.o.o. ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu skidanjem fajlova ili pristupom bilo kakvom sadržaju na Internetu do koga se došlo pomoću Sajta.

WEB SAJT, SVI SADRŽAJI, INFORMACIJE, PROIZVODI I SERVISI KOJI SE POJAVLJUJU U OKVIRU SERVISA SAJTA SU DOSTUPNI "ONAKVI KAKVI SU", BEZ IKAKVIH GARANCIJA U BILO KOM SMISLU. MADNET D.O.O. SE IZRIČITO ODRIČE SVIH IZRAŽENIH, PODRAZUMEVANIH ILI PROPISANIH GARANCIJA, UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, GARANCIJE TRGOVINE, POGODNOSTI ZA ODGOVARAJUĆU NAMENU I PROTIV PREKRŠAJA INTELEKTUALNIH PRAVA.

NE GARANTUJEMO SIGURNOST, POUZDANOST, NEPREKIDNOST I PERFORMANSE SAJTA. NE GARANTUJEMO ZA USLUGE ILI PROIZVODE DO KOJIH SE DOŠLO POMOĆU SAJTA ILI LINKOVA ILI REKLAMA NA NJEMU, KAO NI ZA BILO KAKVE INFORMACIJE ILI SAVETE DO KOJIH SE DOŠLO POMOĆU SAJTAE, A NISU DEO USLUGA MADNET D.O.O.

KORIŠĆENJEM SAJTA PRIHVATATE PUNU ODGOVORNOST ZA BILO KAKVU ŠTETU NASTALU ZBOG INFORMACIJA DO KOJIH STE DOŠLI POMOĆU PREZENTACIJE, ZA ŠTETU NASTALU UČITAVANJEM FAJLOVA I DOKUMENATA NA VAŠ RAČUNAR, I ZA BILO KOJI DRUGI VID ŠTETE NASTAO ZBOG BILO KAKVIH SADRŽAJA DO KOJIH STE DOŠLI POMOĆU PREZENTACIJE.

Ograničenje odgovornosti

NI POD KAKVIM OKOLNOSTIMA MADNET.D.O.O. NEĆE BITI ODGOVORAN NI JEDNOM KORISNIKU U SMISLU PRAVILNOG ILI NEPRAVILNOG KORIŠĆENJA SAJTA.

MADNET.D.O.O U SMISLU OVIH USLOVA KORIŠĆENJA NIJE ODGOVORAN ZA BILO KAKVU ŠTETU KOJU KORISNIK PRETRPI PRAVILNIM ILI NEPRAVILNIM KORIŠĆENJEM SAJTA. MADNET.D.O.O NEĆE NI POD KOJIM USLOVIMA BITI DOGOVORN I DUŽAN DA NADOKANADI BILO KAKVU DIREKTNU, INDIREKTNU, HAVARIJSKU, POSLEDIČNU, SPECIJALNU, KAZNENU ILI SLUČAJNU ŠTETU, BILO DA JE TAKAV ZAHTEV BAZIRAN NA GARANCIJI, UGOVORU, UVREDI, NEHATU, ILI NA DRUGI NAČIN. OVAKVO OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI SE PRIMENJUJE BILO DA ŠTETA PROISTIČE ZBOG PRAVILNE I NEPRAVILNE UPOTREBE SAJTA ILI OSLANJANJA NA SAJTA, ZBOG NEMOGUĆNOSTI DA SE KORISTE SERVISI SAJTA, ILI ZBOG PREKIDA, OBUSTAVLJANJA ILI OKONČANJA RADA SERVISA SAJTA (UKLJUČUJUĆI I SLUČAJEVE GDE JE RAZLOG ZA TO TREĆE LICE). OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI SE PRIMENJUJE U SMISLU ŠTETE ZBOG DRUGIH INFORMACIJA, SERVISA, USLUGA, SAVETA ILI PROIZVODA DO KOJIH SE DOŠLO POMOĆU LINKOVA ILI REKLAMA NA PREZENTACIJII. OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI SE TAKOĐE ODNOSI I NA TROŠKOVE NABAVKE ILI ZAMENE PROIZVODA I USLUGA, GUBITAK PROFITA, ILI GUBITAK PODATAKA, BEZ OBZIRA NA PRAVILNO ILI NEPRAVILNO FUNKCIONISANJE PREZENTACIJE. TAKVO OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI SE DALJE ODNOSI I NA SVE INFORMACIJE, USLUGE I PROIZVODE KOJI SE POJAVLJUJU NA PREZENTACIJII, ILI KOJI SU NA BILO KOJI NAČIN POVEZANE SA SAJTOM.

Ni pod kojim okolnostima Sajt nije odgovorn za nepravilno funkcionisanje ili prekid rada servisa, prouzrokovanih direktno ili indirektno prirodnim silama, elementarnim nepogodama ili uzrocima koji su van razumne moći kontrole, u šta spadaju, ali ne samo oni, i problemi u funkcionisanju Interneta, kvarovi na kompjuterskoj opremi ili problemi sa istom, problemi u funkcionisanju telekomunikacione opreme ili neke druge vrste uređaja i opreme, nestanci struje, štrajkovi, obustave rada, neredi, ustanci, revolucije, građanski nemiri, nestašice sadržaja ili manjak radne snage, požari, poplave, oluje, eksplozije, sve vrste prirodnih nepogoda, ratna razaranja, delovanje Vlade, naredbe domaćih i međunarodnih sudova, nesaradnju trećih lica, i problemi sa grejanjem, osvetljenjem i klimatizacijom.

Razne odredbe

Ovi Uslovi korišćenja čine ugovor između odgovarajućih strana. Bilo kakva odstupanja od odredaba ugovora će biti efektivna samo ukoliko su načinjena pismeno od strane ovlašćenih predstavnika Sajta.

Samim korišćenjem Sajta pristajete na ove uslove i nikakav poseban pristanak na ove uslove od strane korisnika nije potreban da bi ga ovi uslovi obavezivali. Poznavanje ovih pravila u svakom trenutku obaveza je Korisnika.